SUUNNITTELU

Hankesuunnittelu

Hankesuunnitelmassa kartoitamme yksityiskohtaisesti kohteen kunnostustarpeet. Määrittelemme kunnostuksien laajuuden sekä kustannusarviot eri vaihtoehdoille. Hankesuunnitelman pohjalta voidaankin tehdä investointipäätökset ja valita tulevien hankkeiden laajuus. Hankesuunnitelma toimii hyvänä pohjana varsinaiselle suunnitteluvaiheelle / toteutussuunnittelulle. Hankesuunnitelma tehdään aina yhteistyössä tilaajan kanssa, jotta kaikki näkökulmat huomioidaan. Hankesuunnitelma laaditaan helposti ymmärrettäväksi ja havainnolliseksi raportiksi, joka valmistuttuaan käydään seikkaperäisesti tilaajan kanssa läpi. Hankesuunnitelma ohjaa tilaajaa tekemään oikeita ja kustannustehokkaita yksilöityjä ratkaisuja.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Korjaushankkeen onnistumisen edellytys on kokenut korjausrakentamisen ammattilainen, joka tuntee eri aikakausien rakennustyylin ja pystyy toteuttamaan niihin sopivia uusia ratkaisuja. Kokonaisuutta johtaa ja yhteensovittaa aina pääsuunnittelija. Teemme suunnittelua pääsääntöisesti saneerauskohteisiin. Arkkitehtisuunnittelumme sisältää vanhojen kuvien muuntamisen digitaaliseksi, tarvittavien pää- ja työpiirustusten laatimisen. Työselostus ja erikoispiirustukset teemme aina yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa. Rakennusluvan hakeminen ja yhteyden pito rakennusvalvontaan sisältyy suunnittelijan perustehtäviin.

Rakennesuunnittelu

Korjaushankkeessa on aina suotava käyttää rakennesuunnittelijaa, joka tuntee eri aikakausien rakenteet ja pystyy toteuttamaan niihin toimivia uusia rakenneratkaisuja. Rakennesuunnittelija tarkastaa tapauskohtaisesti, että rakenteet täyttävät turvallisuuden, terveyden ja ympäristön edellyttämät vaatimukset. Sisäilmaongelmien korjauksessa tulee olla osaava suunnittelija, joka täyttää myös rakennusvalvonnan vaatimukset tähän tehtävään. Rakennesuunnittelijamme voi toimia myös pääsuunnittelijana näissä hankkeissa.

LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelussa on tärkeää huomioida itse rakennuksen aikakauden vaatimat kunnostus- ja modernisointitarpeet sekä asuinviihtyvyyteen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat seikat. Suunnittelussa pyrimme kestäviin ratkaisuihin, unohtamatta kuitenkaan asiakkaiden toivomuksia. Meiltä saat LVI-suunnitelmat ja valvonnan niin isoon kuin pieneenkin projektiin. Käyttövesisaneerauksissa myös lvi-suunnittelija voi toimia pääsuunnittelijana. 

RAKENNUTTAMINEN

Rakennuttamiseen kuuluu keskeisenä osana projektinjohto. Projektinjohtajalla onkin merkittävä tehtävä käydä hankkeen sisältö läpi tilaajan kanssa. Projektinjohtaja kilpailuttaa hankkeeseen tarvittavat asiantuntijat, joiden kanssa käydään hanke yksityiskohtaisesti läpi ja laaditaan tarvittavat suunnitelmat. Projektinjohtajan tulee saada suunnittelijoiden avustuksella tehtyä hankkeesta mahdollisimman kustannustehokas tilaajan tahtomalla tavalla.

Projektinjohtaja laatii hankkeeseen tarvittavat urakka-asiakirjat ja kilpailuttamaan urakoitsijat. Valitsemme urakoitsijat yhdessä tilaajan kanssa ja teemme urakkasopimukset. Projektinjohtajan tulee turvata rakennushankkeen jokainen vaihe.

Työmaavalvojamme huolehtii, että tilaaja saa urakka-asiakirjoissa sovitun lopputuloksen toimien tilaajan asiantuntijana. Valvoja huolehtii hankkeesta aina aloituskokouksesta sen vastaanotto- ja takuutarkastukseen asti. Valvoja toimii yhteistyöhenkilönä tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä sekä huolehtii lupamääräysten toteutumisesta. Valvoja osallistuu työmaakokouksiin ja tarkastuksiin, laatii niistä pöytäkirjat sekä pitää kirjaa hankkeen taloudellisesta toteutumasta. Lisäksi valvoja toimii turvallisuuskoordinaattorina.

TUTKIMUSPALVELUT

Julkisivujen kuntotutkimus on suotavaa tehdä aina ennen suunnitteluun ryhtymistä. Korjaussuunnittelussa on erityisen tärkeää, että se pohjautuu oikeisiin lähtötietoihin. Kuntotutkimuksessa selvitetään rakenteiden kunto, niiden vaurioitumisaste ja vaurioitumiseen johtaneet syyt. Tutkimus koostuu aina kenttätöistä, näytteiden otosta, laboratoriokokeista ja selkeästä raportista. Raportti tehdään Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisujen mukaisesti ja niistä ilmenee korjaustarve, korjausvaihtoehdot, korjausten kiireellisyys sekä jäljellä oleva käyttöikä.

Haitta-ainekartoitus tuli vuoden 2016 alusta lähtien lakimuutoksen vuoksi pakolliseksi ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin ennen purku- tai korjaustöiden aloittamista. Haitta-aineiden määrä on tärkeää tietää jo urakan kilpailuttamisen vaiheessa, jotta osataan varautua purkamiseen liittyviin kustannuksiin / hankkeen aikaisilta ikäviltä ja kalliita yllätyksiltä vältyttäisiin. Yleisimpiä tutkittuja haitta-aineita ovat asbesti-, lyijy-, raskasmetalli-, PAH- ja PCB-pitoisuudet.

Buy now